top of page

PATHOLOGIE

 

Zijn we allen narcisten of zelfs psychopaten, allen hyperactief, lijden we aan een collectieve angststoornis? Is onze maatschappij borderline? Ik zou ja antwoorden. Neen, het is allemaal zo erg niet, niets nieuw onder de zon, is sowieso minder fascinerend.

 

De gespletenheid tussen een hypermoreel correct zijn in voeding, dierenwelzijn, sociale omgang, ecologisch bewustzijn en aan de andere kant naar het werk met de auto, lobbyen voor industrie of HR selecties, zomer steevast met het vliegtuig, winter op de latten, elke dag een hobby, etc.

Alles tegelijk, geen (con)sequenties.

 

Het neurotische over reglementeren van sociale interacties, het hypersurveilleren van publieke ruimte om alles smooth te laten verlopen. (We zijn betere mensen voor de camera.)

De grote kuis van de openbare ruimte, incidentenvrij, geolied.

 

De druk van de consensus, het verplicht sociaal zijn. Iedereen moet meedoen, extatisch zijn. Het continu in interactie treden is een verplicht nummer. Het gaat hier niet over sociale relaties zoals vriendschap wel over het uitwisselen van belangeloze, geen ongenoegen of wrevel veroorzakende gebaren. Hoe kan je niemand kwetsen.

 

Ik krijg het koud van de Warmste Week.

 

Contradicties zijn verdwenen, of beter contradicties spreken elkaar niet meer tegen. Tegengestelden kunnen beiden waar zijn.

 

We zijn het eens. We begrijpen elkaar beter dan ooit. Het hedendaagse racisme is niet hetzelfde als het slaven racisme van de 19de eeuw. (Wel even wreed en onrechtvaardig.) Zwarten zijn geen andere diersoort meer.

 

We weten wat er zou moeten gebeuren. We hyperventileren dag en nacht, 24 op 24, ter plekke. Stilstand, inertie, onmacht,....

 

Negativiteit is pathologisch, moet behandeld worden. De negativiteit roept weerzin op. Energie moet positief verspild worden. Het zich naar binnen plooien is beangstigend voor de gemeenschap. Isolatie is een teken van geestelijke ziekte. Tenzij het is om zich leeg te mediteren, functioneel om daarna herboren extra te kunnen presteren.


 

 

 

PATHOLOGIE

Sommes-nous tous des narcistes ou même des psychopathes, tous hyperactifs, souffrons-nous d'un trouble d'anxiété collectif? Notre société est-elle borderline? Je répondrais oui. Non, tout n'est pas si grave, rien de nouveau, c’est néanmoins moins fascinant.

 

L'écart entre une hypermoralité concernant notre nutrition, le bien-être des animaux, les interactions sociales, la conscience écologique et de l'autre côté aller au travail en voiture, le lobbying pour l'industrie ou les sélections RH, les voyages d'été en avion, l'hiver au ski, chaque jour du sport, etc. Tout à la fois, pas de (con)séquences.

 

La surrèglementation neurotique des interactions sociales, l'hyper surveillance des lieux publics pour que tout se déroule sans heurts. (On est de meilleures personnes devant la caméra.) Le grand nettoyage des lieux publics, sans incidents, fluide.

 

La pression du consensus, l'obligation d'être sociable. Tout le monde doit participer, doit être extatique. L'interaction continue est un numéro obligatoire. Il ne s'agit pas ici des relations sociales telles que l'amitié, mais d'échanger des gestes sans provoquer la moindre inconvenance. Comment ne blesser personne.

 

Les contradictions ont disparu, ou mieux les contradictions ne se contredisent plus. Ce qui est la même chose que dire qu'elles ne disent plus rien. Les deux opposants peuvent être vrais.

 

On est d'accord. On se comprend plus que jamais. Le racisme actuel n'est plus le racisme des esclaves du 19ième siècle. (Mais aussi cruel et injuste !). Les Noirs ne sont plus une autre espèce animale.

 

On sait ce qui devrait se passer. Nous hyperventilons jour et nuit, 24 sur 24, sur place, rien ne bouge plus, l’inertie, l’impuissance, ..

 

Toute négativité est pathologique, doit être traitée. La négativité évoque le dégoût. L'énergie doit être gaspillée positivement. Un homme rempli sur soi-même est angoissant pour la société. L'isolement est un signe de maladie mentale. Sauf si ce n'est que pour se vider en méditant, de façon fonctionnelle, pour renaître et après prester encore mieux.
 

bottom of page